Rury wielowarstwowe w kręgach
PE-RT/AL
Rury wielowarstwowe w sztangach
PE-RT/AL
Rury wielowarstwowe z izolacją
PE-RT/AL
Rury wielowarstwowe w rurze ochronnej
PE-RT/AL