Akademia HERZa


AKADEMIA HERZa stanowi odpowiedź firmy HERZ na wyzwania europejskiego rynku HVAC w zakresie kompleksowej dostawy nowoczesnych rozwiązań instalacyjnych wraz z zaawansowanym know-how. Oczekiwanie wyrafinowanych rozwiązań technicznych (przez coraz bardziej świadomych klientów)  wymusza ustawiczne działania, mające na celu podnoszenie umiejętności i zasobów wiedzy wśród osób zaangażowanych w ich implementację. Potrzeba ta obejmuje różne grupy zawodowe - sprzedawców, instalatorów, inspektorów nadzoru budowlanego, personel technicznego utrzymania budynków, projektantów, a także klientów końcowych.
AKADEMIA HERZa zaingurowała swoją działalność w 2010 roku Wiedniu, podczas konferencji technicznej inżynierów z  europejskich przedstawicielstw grupy Herz. AKADEMIA HERZa jest jednym z głównych kanałów kounikacyjnych kompleksowej informacji technicznej marki HERZ. Chociaż dla każdej z grup odbiorców informacja jest przygotowywana indywidualnie, to łączy je jednak nadrzędny cel: prezentacja wysoko zaawansowanych rozwiązań firmy Herz, mających na celu zapewnienie maksymalny poziomu satysfakcji  swoim użytkownikom.
AKADEMIA HERZa, to program profesjonalnych szkoleń technicznych realizowany w europejskich przedstawicielstwach koncernu Herz. Poza ogólnymi założeniami, każda z filii posiada niezbędną autonomię w przygotowywaniu programu szkoleń. Specyfikacja prowadzonych szkoleń uwzględnienia  potrzeby, zwyczaje i oczekiwania klientów oraz porządek prawny w danym kraju.

W ramach Akademii firma Herz Armatura i Systemy Grzewcze organizuje cykl systematycznych szkoleń i warsztatów na zasadzie „non profit”, skierowanych przede wszystkim do studentów i absolwentów uczelni technicznych (ze szczególnym uwzględnieniem studentów ostatnich lat kierunków sanitarnych)  oraz młodych projektantów. Tematyka szkoleń prowadzonych w AKADEMII HERZa stanowi poszerzenie teoretycznego zakresu studiów akademickich oraz ich uzupełnienie o zagadnienia praktyczne, mając na celu ugruntowanie zdobytej wiedzy zgodnie z oczekiwaniami  rynku pracy i  pracodawców. Po ukończeniu cyklu szkoleń, uczestnicy otrzymują certyfikaty zaświadczające o nabytej wiedzy (ze szczegółowym podaniem zakresu kursu) oraz komplet materiałów technicznych, literaturę fachową i licencjonowane programy inżynierskie. Wielkość grup szkoleniowych warunkują warszataty komputerowe i część praktyczna - ilość osób w grupie wynosi od 15 do 20 osób.
W ramach AKADEMII HERZa są również omawiane elementy prawa budowlanego, zagadnienia zgłaszane przez uczestników, a ilość spotkań i ich dokładna tematyka uzgadnianie są współnie z zainteresowanymi.

Podstawowy kurs AKADEMII HERZa obejmuję zagadnienia z zakresu:
- regulacji termostatycznej,
- regulacji hydraulicznej,
- ogrzewania powierzchniowego,
- bilansowania pomieszczeń OZC,
- projektowana w programie CO,
- projektowana ogrzewania podłogowego w programie CO.

Dla zainteresowanych kontynuacją szkolenia w Akademii proponowane są zagadnienia obejmujące:
- projektowanie instalacji wody lodowej, kotłowni gazowych, węzłów cieplnych, kotłowni na biopaliwa stałe, instalacji ze stacjami mieszkaniowymi,
- elementy prawa budowlanego,
- bilansowanie OZC 3D,
- projektowanie instalacji w 3D,
- projektowanie instalacja c.o. w budynkach wielorodzinnych,
- projektowanie instalacji klimatyzacji systemu zmienno-przepływowego,
- projektowanie wentylacji mechanicznej,
- projektowanie klimatyzacji,
- projektowanie instalacji solarnych,
- projektowanie instalacji z pompami ciepła,
- projektowanie instalacji ciepłej wody użytkowej,
- nadzór nad cyklem inwestycyjnym.

Części praktyczna AKADEMII HERZa obejmuje :
- pomiary przepływów czynnika roboczego,
- regulację hydrauliczną i równoważenie hydrauliczne instalacji,
- nastawy na armaturze termostatycznej i podpionowej,
- wykonywanie połączeń zaprasowywanych,
- wymianę wkładek termostatycznych pod ciśnieniem,
- nastawę temperatury na głowicy Herzcules,
- pomiary przepływów czynnika na działającej stacji mieszkaniowej Herz DeLuxe,
- zwiedzanie zakładu Herz w Wieliczce
- zwiedzanie kotłowni na biopaliwa stałe stacjonarnej o mocy 300kW i kontenerowej o mocy 1000kW

Szkolenia i warsztaty AKADEMII HERZa realizowane są przede wszystkim w centrali firmy w Wieliczce.
AKADEMIA HERZa - przy organizacji szkoleń -  współpracuje również z najbardziej renomowanymi uczelniami technicznymi w Polsce:
- Politechniką Krakowską,
- Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie,
- Politechniką Gdańską
- Politechniką Rzeszowską,
- Politechniką Białostocką,
- Politechniką Lubelską,
- Politechniką Częstochowską,
- Politechniką Poznańską,
- Politechniką Warszawską
oraz krakowskimi Uniwersytetami: Rolniczym i Pedagogicznym.