Centrum Szkolenia Zawodowego

Centrum Szkolenia Zawodowego sp. z o.o.

Na bazie wieloletnich doświadczeń, w 2001 roku w Wieliczce powstało nowoczesne centrum edukacyjne (należące do grupy
kapitałowej HERZ), które w pełni zabezpiecza potrzeby szkoleniowe osób zajmujących się wykonawstwem i usługami
w budownictwie, handlu oraz marketingu.
Wysoki poziom merytoryczny programów szkoleniowych prowadzonych w CSZ,
wykwalifikowana kadra wykładowców i trenerów oraz niezbędne doświadczenie organizacyjne - to wszystko umożliwia
systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób uczestniczących w kursach i szkoleniach, a tym samym
zdecydowanie wzmacnia ich pozycję na rynku pracy.
CSZ współpracuje z Komisjami Egzaminacyjnymi uprawnionymi do przeprowadzania egzaminów oraz nadawania tytułów
czeladniczych i mistrzowskich w wielu zawodach.
Centrum posiada również pełnomocnictwo Małopolskiego Kuratora
Oświaty do prowadzenia szkoleń i nadawania uprawnień pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.


Stosowne referencje techniczne CSZ otrzymało od Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

W ramach CSZ prowadzone są na bieżąco badania poziomu satysfakcji uczestników zajęć. Oceniane są: poziom merytoryczny
wykładów i wykładowców, warunki szkoleniowe, organizacja i efektywność szkoleń, zakres i komplementarność przekazywanej
wiedzy.
W oparciu o informacje pozyskiwane z badań, zespół CSZ na bieżąco koryguje i podnosi jakość kursów i szkoleń.

 
Kursy CSZ:

1.Kurs energetyczny G1, G2, G3 (E i D)
• jednodniowy kurs z egzaminami dla grup: G1 (elektrycznej), G2 (cieplnej), G3 (gazowej)
• kurs w zakresie: E (eksploatacji), D (dozoru)

2. Kurs dla monterów sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
• 6 weekendowych zjazdów (co dwa tygodnie)
• przygotowanie do egzaminu w zawodzie montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
• egzaminy czeladnicze i mistrzowskie
• możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień

3. Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia budowlane
• 64 godziny wykładów,
• wykwalifikowana kadra pedagogiczna
• program w oparciu o aktualne prawo budowlane

4. Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
• uprawnienia instruktora praktycznej nauki zawodu
• uprawnienia do zatrudniania młodocianych
• egzaminy przed Komisją Państwową
• program zgodny z rozporządzeniem MEN

5. Kurs obsługi wózków jezdniowych (silnikowych)

6. Kurs lutowania miedzi i aluminium

• Kursy BHP
• Kursy pierwszej pomocy
• Kursy komputerowe
• Kursy „szyte na miarę”


Więcej informacji:Centrum Szkolenia Zawodowego sp. z o.o.
32-020 Wieliczka, ul. Grottgera 58, tel.: 12 289 04 05, 12 289 04 06, tel. kom.: 794 420 600
e-mail: beata.kmiecik@csz.pl, www.csz.pl