Akademia Herz-a

Akademia Herz-a

W ramach Akademii Herz-a realizowany jest cykl systematycznych szkoleń i warsztatów na zasadzie „non profit”, skierowanych do studentów i absolwentów uczelni technicznych (ze szczególnym uwzględnieniem studentów ostatnich lat kierunków sanitarnych) oraz początkujących projektantów.

Tematyka szkoleń prowadzonych w Akademii Herz-a stanowi poszerzenie teoretycznego zakresu studiów akademickich oraz jest ich uzupełnieniem o zagadnienia praktyczne, mające na celu ugruntowanie zdobytej wiedzy zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy i  pracodawców. Po ukończeniu cyklu szkoleń, uczestnicy Akademii otrzymują certyfikaty zaświadczające o nabytej wiedzy (ze szczegółowym podaniem zakresu kursu) oraz komplet materiałów technicznych, literaturę fachową i licencjonowane programy inżynierskie. Wielkość grup szkoleniowych warunkują warsztaty komputerowe i część praktyczna – 15 osób to poziom optymalny.

W ramach Akademii Herz-a są również omawiane elementy prawa budowlanego, zagadnienia zgłaszane przez uczestników, a ilość i dokładna tematyka spotkań uzgadniane są wspólnie z zainteresowanymi.

Zakres podstawowy Akademii Herz-a, to zagadnienia z zakresu:
– regulacji termostatycznej i hydraulicznej,
– ogrzewania powierzchniowego,
– podstaw projektowania w programach firm Sankom i InstalSoft.

Zajęcia praktyczne w ramach Akademii Herz-a obejmują
– pomiary przepływów czynnika roboczego,
– regulację hydrauliczną i równoważenie hydrauliczne instalacji,
– nastawy na armaturze termostatycznej i podpionowej,
– wykonywanie połączeń zaprasowywanych,
– wymianę wkładek termostatycznych pod ciśnieniem,
– nastawę temperatury na głowicy Herzcules,
– pomiary przepływów czynnika na działającej stacji mieszkaniowej Herz DeLuxe,
– zwiedzanie zakładu produkcyjnego Herz w Wieliczce,
– zwiedzanie kotłowni na biopaliwa stałe.

Szkolenia i warsztaty Akademii prowadzone są przede wszystkim w centrali firmy w Wieliczce.

Przy organizacji szkoleń Akademia Herz-a współpracuje z najbardziej renomowanymi uczelniami technicznymi w Polsce: Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Krakowską, Politechniką Gdańską, Politechniką Poznańską, Politechniką Warszawską, Politechniką Rzeszowską, Politechniką Białostocką, Politechniką Lubelską, Politechniką Częstochowską oraz z krakowskim Uniwersytetem Rolniczym i Uniwersytetem Pedagogicznym.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących szkoleń prosimy o kontakt z Karoliną Bartosz: tel. 12 289 21 04, e-mail: k.bartosz@herz.com.pl.