Ogólne warunki współpracy

Ogólne warunki współpracy

1. Zakres współpracy
1.1. Ogólne Warunki Współpracy stanowią integralną część umowy handlowej i wiążą strony z mocy art. 385 § 1 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowią inaczej.
1.2. Ogólne Warunki Współpracy dotyczą wszelkich wyrobów znajdujących się w ofercie zawartej w Programie Dostaw HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Spółka z o.o., zwanej dalej HERZ.

2. Realizacja zamówień      
2.1. Kupujący zamawia towar wyłącznie w formie pisemnej, określając go ilościowo i asortymentowo według symboli HERZ. Szczegółowy opis towaru (symbole, opis techniczny, ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym) podane są w Programie Dostaw.
2.2. Minimalna wartość jednorazowego zamówienia wynosi 1000 zł netto. Podstawowy asortyment Kupujący zamawia w pełnych opakowaniach zbiorczych.
2.3. HERZ może odmówić realizacji zamówienia o wartości poniżej 1000 zł netto lub zaokrąglić ilości zamawianych towarów do pełnych opakowań.
2.4. HERZ w ciągu  24 godzin (dotyczy dni roboczych) potwierdza Kupującemu w formie pisemnej przyjęcie zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienia przez HERZ skutkuje zawarciem pomiędzy Kupującym, a HERZ umowy o treści określonej w Ogólnych Warunkach Współpracy.
2.5. HERZ realizuje zamówienia w uzgodnionym z Kupującym terminie. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia w całości, HERZ informuje Kupującego o terminie dostawy brakujących pozycji i najszybciej, jak to jest możliwe dostarcza je Kupującemu. HERZ nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę w terminie realizacji związaną z trudnościami nie wynikającymi z winy HERZ.
2.6. HERZ, o ile nie zostanie to określone inaczej w zamówieniu Kupującego, zobowiązuje się do przesyłania na swój koszt dostaw o wartości powyżej 5 tys. zł netto. Zamówienia o mniejszej wartości będą ekspediowane z magazynu HERZ na koszt Kupującego.
2.7. Kupujący może odstąpić od realizacji zamówienia w całości lub w części, pod warunkiem przesłania do HERZ pisemnego powiadomienia przed terminem realizacji zamówienia. Prawo odstąpienia od zamówienia nie dotyczy towarów nietypowych lub sprowadzanych specjalnie na zamówienie kupującego.
2.8. W przypadku, gdy Kupujący zalega z płatnościami za otrzymany towar powyżej 14 dni od terminu wskazanego na fakturze, HERZ ma prawo wstrzymać realizację kolejnych zamówień z odroczonym terminem płatności, o czym powiadomi Kupującego. HERZ dopuszcza możliwość realizacji kolejnych zamówień płatnych wyłącznie gotówką.
2.9. Zwrot zakupionego towaru jest możliwy po uzyskaniu zgody HERZ i dotyczyć może towaru nienaruszonego, w oryginalnym opakowaniu, zakupionego nie wcześniej niż jeden rok przed datą zwrotu.
2.10. Postanowienie punktu 2.9. nie dotyczy towaru nietypowego lub sprowadzonego specjalnie na zamówienie Kupującego.

3. Ceny
3.1. Ceny katalogowe towarów zawarte w aktualnym Cenniku, określone są jako kwoty w złotych netto (nie zawierające podatku VAT).
3.2. HERZ zastrzega sobie prawo do zmiany cen, o czym zobowiązuje się powiadomić Kupującego.
3.3. HERZ uzgadnia z Kupującym ceny zakupu towarów, najczęściej w formie udzielonego mu rabatu handlowego. Rabat handlowy podlega okresowym zmianom uzależnionym od wielkości obrotów Kupującego.
3.4. HERZ może przyznać Kupującemu dodatkowy bonus za określoną wartość zakupów w danym okresie. Rozliczenie bonusa następuje po zakończeniu ustalonego okresu, najczęściej w formie faktury korygującej na kwotę równą wartości bonusa.
3.5. HERZ wstrzymuje wypłaty bonusów w przypadku nie regulowania przez Kupującego należności w terminie.

4. Warunki płatności
4.1. Płatności dokonywane są w złotych polskich według terminu określonego na fakturze, gotówką lub przelewem na konto HERZ w Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Kraków 46 1750 1048 0000 0000 0499 1168.
4.1. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku HERZ.
4.3. W przypadku, gdy Kupujący opóźnia się z zapłatą należności o więcej niż 7 dni od terminu wskazanego na fakturze, zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek.
4.4. HERZ zastrzega sobie prawo zaliczenia najbliższej zapłaty Kupującego w pierwszej kolejności na poczet odsetek, a następnie na poczet najdawniej wymaganej należności, niezależnie od wskazań Kupującego w tym zakresie.
4.5. Jeżeli Kupujący, uprawniony do odroczonej płatności ureguluje należności we wcześniejszym terminie określonym w umowie handlowej, wówczas HERZ wystawia fakturę korygującą w wysokości skonta za przyspieszoną płatność. Skonto zostanie naliczone tylko wówczas, jeżeli Kupujący reguluje wszystkie bieżące należności w terminie.
4.6. HERZ zastrzega sobie możliwość wprowadzenia limitu kredytowego, tj. ograniczenia wartości zamówionego towaru. Limit kredytowy uzależniony jest od wyników handlowych Kupującego i wywiązywania się ze zobowiązań płatniczych.

5. Reklamacje i gwarancje
5.1. Reklamacje ilościowe i asortymentowe, przyjmowane są przez HERZ w formie pisemnej, w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania towaru. Niedotrzymanie terminu może spowodować odrzucenie  reklamacji.
5.2. Reklamacje jakościowe będą rozpatrywane przez HERZ po dostarczeniu przez Kupującego wadliwych towarów wraz ze szczegółowym  protokołem reklamacyjnym.
5.3. Szczegółowy zakres gwarancji określają „Gwarancje dla Kupującego” zamieszczone w Programie Dostaw.

6. Prawa własności
6.1. HERZ zastrzega sobie prawo własności swojego towaru,  aż do chwili całkowitej zapłaty za dostarczony towar. Towary, za które HERZ nie otrzymał całkowitej zapłaty nie mogą być przedmiotem żadnego obciążenia prawem rzeczowym.
6.2. Towar może być odsprzedany tylko w ramach działalności gospodarczej Kupującego.
6.3. Kupujący przy dalszych kontaktach handlowych informuje klienta o zasadach własności na rzecz HERZ.
6.4. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić HERZ o wystąpieniu osób trzecich z roszczeniami dotyczącymi prawa własności dostarczanych towarów.
6.5. Wszystkie materiały reklamowo-ekspozycyjne przekazane przez HERZ Kupującemu podlegają zwrotowi z chwilą wstrzymania współpracy handlowej.

7. Inne
7.1. Koszt opakowania wliczony jest w cenę towaru i nie podlega zwrotowi.
7.2. Od chwili wydania towaru przez HERZ na Kupującego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
7.3. HERZ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych, tolerancji i ulepszeń oferowanych wyrobów.
7.4. HERZ zapewnia bezpłatnie niezbędne przeszkolenia techniczne dla pracowników Kupującego, jego stałych klientów oraz pozostałe doradztwo techniczne.
7.5.HERZ zapewnia Kupującemu materiały informacyjne, techniczne i promocyjne.
7.6. Wszelkie spory, mogące wyniknąć pomiędzy HERZ a Kupującym, będą rozstrzygać sądy właściwe ze względu na siedzibę HERZ.

Ogólne warunki współpracy do pobrania > TUTAJ.